FANDOM


Şablon:Camii

Şablon:Diğer anlamı2 [1]Şablon: Camibakınız - d---- Cami---- Camii---- Camiiler Haftası---- Camii Nusret Madalyası---- Camiler'de badminton---- Şablon:Camilerbakınız---- Cem---- Cemevi - Tekke---- Yenişehir'deki camiiler Mersin'deki camiiler Türkiye'deki camiiler---- Bursa camileri---- Added by Ragıp ALKANŞablon:Camilerbakınız d Şablon:Camilerbakınız


Camii - Cem - Cemevi - Tekke Yenişehir'deki camiiler Mersin'deki camiiler Türkiye'deki camiiler


Yenişehir'deki camiiler Hz. Mikdat Camii Hz. Osman Camii Hz. Ömer Camii Göçmen Camii Aliye Pozcu Camii 45 Evler Camii 45 Evler Camii Hacı Şevki Büyük Camii Köy Hizmetleri Camii Hacı Himmet Camii Ellinci Yıl Camii Çiftlikköy Merkez Camii Çiftlikköy Eski Camii Akkent Fatih Camii Firdevs Camii Laleli Camii Molla Camii Bakırcılar Halilurrahman (Asel 2) Camii Asel Camii Gökçebelen Camii Kapılıören Camii Batıkent Afetevleri Camii Ashab-ı Kiram Camii Pirireis Camii Kumluk Camii Yaşar Camii Kocavilayet Merkez Camii Menteş Camii


Köy camileri Emirler Köyü Camii


Şablonlar Şablon:Camiiler

Added by Ragıp ALKANCami Müslümanların kutsal ibadet mekanıdır. Arapça'dan gelen bir sözcüktür. Cem’ (Toplanma, bir araya gelme) kökünden gelen cami "toplayan, bir araya getiren yer, toplanma yeri" demektir. Her kıtada ve ülkede değişik göz alıcı mimari tarzlar ve süslemelerle yapılır. Mescit (Mescid) sözcüğü ise yine Arapça'daki secd(e)’den türeyip secdeye varılan yer, ibadet yeri demektir. İspanya'da yaşayan İslam Uygarlığı Endülüsler'den miras kalan ve cami demek olan ‘mezquita’ sözüğünün ‘mescid’den geldiği çok açık olup, İngilizce'de de bundan dolayı camiye ‘mosque’ denmektedir. Zaman içinde bu dini mimarilerde küçüklere mescit, büyüklere cami denilmiştir. Büyük camilere selatin camileri denir. Üstü açık yerlere namazgahdenilmiştir. Câmi Allah'ın 99 adından biri [2]Larabanga Camii, dünyanın en eski camilerindendirAdded by Eylem GÜNER<img alt="Sultanahmet Camii" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20110828235252/y__/yenisehir/tr/images/9/9f/Sultanahmet_Camii.JPG" width="250" height="188" class="thumbimage" data-image-name="Sultanahmet Camii.JPG" data-image-key="Sultanahmet_Camii.JPG" />Sultanahmet Camii, İstanbulAdded by Eylem GÜNER<img alt="Selimiye camii" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20110828235943/y__/yenisehir/tr/images/thumb/0/0a/Selimiye_camii.JPG/250px-Selimiye_camii.JPG" width="250" height="263" class="thumbimage" data-image-name="Selimiye camii.JPG" data-image-key="Selimiye_camii.JPG" />Mimar Sinan'ın başyapıtı Edirne'deki Selimiye Camii.Added by Eylem GÜNER<img alt="Mosque &quot;Kul Sharif&quot;" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20110829000110/y__/yenisehir/tr/images/0/0a/Mosque_%22Kul_Sharif%22.jpg" width="250" height="166" class="thumbimage" data-image-name="Mosque &amp;quot;Kul Sharif&amp;quot;.jpg" data-image-key="Mosque_%22Kul_Sharif%22.jpg" />Tataristan'daki Kul Şerif CamiiAdded by Eylem GÜNERDosya:Morocco Africa Flickr Rosino December 2005 82664690.jpgII. Hasan Camii; Fas.

1 Cami özelikleri EditEdit

Ana madde: Cami mimarisi

Kur'an'da camilerin imarı ve onarımı üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed'in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslam dini mimarisi ilk mabet Kabe ile ve ilk mescit olan Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile devam ederek bütün üç kıtaya yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Emeviler döneminde Şam Ümeyye Camii, Kayravan Camii; Abbasiler döneminde Samerra Camii; Tolunoğulları döneminde Tolunoğlu Camii; Fatımiler döneminde El-Ezher Camii; Endülüs'te Kurtuba Camii; Selçuklular zamanında Ulu camiler; Osmanlılarda selatin camileri dikkat çeken yapılardır. Büyük camiler, etrafında medrese, mektep, aşhane, hastane gibi yapılarla birer imaret (külliye)dir.

“Çok sayıda küçük kubbe içeren Osmanlı camilerinin merkezcil yerleşim düzeni ve piramit biçimli kütlesi, en azından form olarak, bir Uygur resminde tasvir edilen gök tapınağından yola çıkılarak oluşturulmuş ve 8.-10. yüzyıllarda Kökşibagan’da cami mimarisine uygulanmış gibi görünmektedir. Aya Sofya örneğinin önemli teknik özellikler ortaya koyduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak çok kubbeli Osmanlı camilerinde estetik özellik olarak, her biri yüksek bir ayak üzerinde duran dört kubbeli Bizans kilisesinin çoğul görüntüsüne değil, Kökşibagan’da erişilen ahenge öykünme vardır. Gerçekten de merkezcil haçvari eksenli plân, Osmanlı dervişlerinin felekleri, belki de vahdet-i vücud anlayışla evrensel ahengin grafik simgesi haline gelmiş ve derviş taçlarının üst kısmında resmedilmiştir.” (Esin, sy.114)

“8. yüzyılda, İslam'ın zaferinin ardından bu Türk meliki kentini (Buhara) terk etti, kent sakinleri İslam dinine geçti ve bir mescit inşa ettiler. 8. ya da 11. yüzyıla tarihlendirilen bu mescit, hem Uygur kozmogrofik resim sanatına hem de piramit biçiminde düzenlenmiş dokuz kubbeli Oğuz hükümdar ikametgâhına benzemesi nedeniyle, inşasında daha eski gök tapınaklarından esinlenilmiş olabilir. Ne var ki, Müslümanlıkta cemaatle birlikte yapılan ibadette geniş bir alana ihtiyaç duyulması yüzünden hücreler arasındaki duvarlar kaldırıldı ve sütunlar kubbelerin ağırlığını taşıyacak biçimde yapıldı. Böylece piramit düzenindeki çok kubbeli Türk kapalı mescitlerinin ilk örneği geliştirilmiş gibi görünüyor.” (Esin, 122)Selçuklularda sahın kargir ayaklar ve sütunlarla, çok kubbeli örtülüydü. Osmanlılarda ise dört kalın fil ayağına oturan ana kubbeli camiye geçilmiştir. Türkler bir yeri fethettikten sonra önce toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bütüncül binalar yaparlardı. İmaret kültürü denilen bu olgu, İslam kültürünün temelidir.

2 Cami mühendisliği EditEdit

Camilerde kullanılan ana malzeme taş, tuğla, demir, ağaç, toprak, mozaik, kiremit, somaki, kum, kireç, alçı, horasan, kereste, çivi, pirinç, bakır, kurşun, çinko, mermer, cam, çini, altın, gümüştür. Topraktan yapılana kerpiç, taş-tuğla olana kargir, ağaçtan olana ahşap, yarı ahşap yarı kargir olana nimkargir denir. Kargir yapılarda yontma, kesme küfeki taşı kullanılmıştır. Yapı ustalarının her biri ayrı bölümlerde çalışır: Rençber, lağımcı, hamamcı, doğramacı, sıvacı, camcı, tüfenkçi, çilingir, hamal, kâtip, haseki, harbeci, mutemed, kapıcı, yeniçeri katibi, duvarcı, kemerci, kubbeci, minareci, neccar, dülger, çinici, nakkaş, oymacı, sütuncu, senktraş. Osmanlı’da ilk dönem camilerde tuğla kullanılmış, fetihten sonra kesmetaş yaygınlaşmış, tuğlalar kubbe, kemer ve hatıllarda yer almıştır.

Bir cami inşaatı büyük bir camide şu seyri izlerdi: Mimarlar, caminin planını çizer, ölçüleri çıkarır ve çamur veya tahta bir maketini çıkarıp padişaha sunardı. (Arseven, 1955: 747vd.)

Bu plana göre cami şu kısımlardan meydana geliyordu: Dış avlu (harim), duvarlar, iç avlu (harem), döşemeler, sahın (cami iç meydanı), kürsü, mihrap, minber, mahfiller, mükebbire, son cemaat yeri, kubbeler, kemerler, kasnak, minare, şadırvan, muvakkithane, imam ve müezzin odaları, musalla taşı, hela, kapılar ve pencereler, sütunlar, sofalar, ışıklandırma, şamdanlar, avizeler, kandiller, dolap ve çekmeceler, ayakkabılıklar, halılar, hat levhaları, saatler, bahçe ve ağaçlandırma, türbe, hazire.

Binanın nerede yapılacağı, zemin ve çevreyle uyumuna dikkat edilirdi. Anıt eserlerin şehre yerleştirilmesi bir plana göreydi. Cephe, yer, simetriklik, vezin ve ritim hesaplanırdı. Cami avlularına yine en uyumlu şekilde ve mükemmel bir ahenkle ağaç dikilmesi ve çevrenin yeşillendirilmesi önemliydi. Yapı külliye ise, bütün cami, medrese, aşevi, mektep, çarşı planları çıkarılırdı. Mimarlar, ısı, ses ve ışık düzenini, havadarlık ve iç süslemeleri ayrıntılarıyla çıkarırdı. Temel atmaya çok önem verilir, uğurlu bir günde, eşref saatinde hafriyata başlanır ve temel atılırdı. Devlet yöneticileri hazır bulunur, temele altın atılırdı. Dualarla temel atılırken, mimara, bina eminine, bina kalfasına hilat giydirilir, kurbanlar kesilirdi. Temel çukuru açılıp, kazıklar çakılır, aralara kemer örülür, aralarda su biriktirilir ve köprülük od taşı döşenir. İşçiler paydosla evlerine gider, nöbetçiler kalır. İnşaatta hiç kimse zulümle çalıştırılmaz, herkese hakkı verilir. Yalnız, malzemeden çalanlar şiddetle cezalandırılır. Çiniler İznik ve Kütahya’dan, keresteler Karadeniz’den, mermer Marmara adasından, kesmetaşlar Bakırköy’den, çivi İzmit’ten gelir. Bütün malzemeler yerlidir.

Taş taşımada, sütun kaldırma ve indirmede sırık hamalları kullanılır. Zemin sathının 4 arşın altından satha kadar köprülük od taşı döşendikten sonra, duvarların inşasına geçilir. Genellikle zeminle kubbe arası büyük camide en az 50 zira’dır. Kubbe, kemer, duvar bağlamalarında demir civatalar kullanılır. Sütunlar mermer olup dışardan getirilir. Duvar taşları, demir kenetlerle birbirine bağlıdır. Kenetler beş kileden birbuçuk okkaya kadar ağırlıktadır. Taşların arasına kalın demir çiviler, yani zıvana denilen çubuklar sokulur, kurşun dökülür. Sütun başlıklarının altında kurşun levha zıvanalarla raptedilir.

Binanın her yanı içten ve dıştan kereste iskelelerle kuşatılır. Cümle kapıları önündeki döşemeye aşınmayı önlemek için porfir taşı konulur. Direk, kemer, kazık, çerçeve işlerinde çıralı çam; kapı ve kanatlarda ceviz, şimşir, meşe, elma kerestesi kullanılır. Tuğlalar Fatih devrinde 4,5x28x28 ölçülerindeydi. Hatıl tuğlaları ise 3 cm’dir. Kiremitlerin boyu 18 parmak, ağırlığı 460 dirhemdir. Kum, kireç ve horasandan yapılan harç zenbille taşınır. Çinilerde alçı harcı, sıvalarda kıtıklı (keten elyafı) harç kullanılır. Neme müsait duvarlarda koyun yünü, yumurta akı katılır. Örümceklerin ağ kurmaması için devekuşu yumurtası harca katılır.

İnşaatta kullanılan ölçüler: Başparmak ucundan boğuma kadar olan ölçüye boğum; başparmağın yanlamasına kalınlığına parmak denirdi. 1 arşın 60 parmaktı. I. Ahmet zamanında 1 zira 24 parmak oldu, boğuma parmak denildi. 1 parmak 10 iplikti. Amme ziraı 100 eski parmak ve bu da 32 kerah idi

3 Kaynakça EditEdit

  • Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu.
  • Celal Esad Arseven, Türk Sanatı tarihi, Maarif Vekaleti, t.y.
  • Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri, AKMB, Ankara 1996.
  • Zeki Sönmez, Mimar sinan ile ilgili tarihi yazmalar-belgeler, MSÜY, İst. 1988.
  • Oktay Aslanapa, Anadolu’da İlk Türk mimarisi, başlangıcı ve gelişmesi, AKMB, ankara 1991.

</span> </span> </span> </span> </span> </span> </span>

ace:Meuseujid als:Moschee an:Mezquita ar:مسجد arz:جامع ast:Mezquita az:Məscid ba:Мәсет be:Мячэць be-x-old:Мячэт bg:Джамия bjn:Masigit bn:মসজিদ bo:ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཁང་། br:Moskeenn bs:Džamija ca:Mesquita ceb:Meskita cs:Mešita cy:Mosg da:Moské de:Moschee el:Τζαμί en:Mosque eo:Moskeo es:Mezquita et:Mošee eu:Meskita fa:مسجد fi:Moskeija fiu-vro:Metset fo:Moskur fr:Mosquée fy:Moskee ga:Mosc gd:Mosg gl:Mesquita he:מסגד hi:मस्जिद hr:Džamija hu:Mecset hy:Մզկիթ id:Masjid io:Moskeo is:Moska it:Moschea ja:モスク jv:Masjid ka:მეჩეთი kk:Мешіт kn:ಮಸೀದಿ ko:모스크 ku:Mizgeft la:Meschita lad:Mishkita lb:Moschee lbe:Мизит li:Moskee lt:Mečetė lv:Mošeja mk:Џамија ml:ജുമാമസ്ജിദ് mn:Мечет mr:मशीद mrj:Мечеть ms:Masjid nl:Moskee nn:Moské no:Moské oc:Mosqueta os:Мæзджыт pl:Meczet pnb:مسیت ps:جومات pt:Mesquita ro:Moschee ru:Мечеть scn:Muschea sh:Džamija simple:Mosque sk:Mešita sl:Mošeja so:Masaajid sq:Xhamia sr:Џамија su:Masjid sv:Moské sw:Msikiti szl:Moszeja ta:பள்ளிவாசல் te:మస్జిద్ tg:Масҷид th:มัสยิด tl:Moske tt:Мәчет udm:Мечеть ug:جامى uk:Мечеть ur:مسجد vi:Thánh đường Hồi giáo yo:Mọ́ṣálásí zh:清真寺